🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Oznam pre klientov spoločnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd (BCM) Viac informácií

Obchodovanie je riskantné a celá vaša investícia môže byť ohrozená

CapitalPanda | Kto sme

Kto sme

CapitalPanda poskytuje klientom komplexné služby v oblasti investovania. Vybrať si môžu zo širokej ponuky fyzických akcií, ale aj CFD inštrumentov.

Licencia a regulácia

CySec

CapitalPanda je registrovaná obchodná značka spoločnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd., ktorá je cyperská investičná spoločnosť (CIF) licencovaná a regulovaná Cyperskou komisiou pre burzy a cenné papiere (CySEC) na základe licencie č. 274/15

Máme licenciu na poskytovanie investičných a vedľajších služieb vo vzťahu k jednému z viacerých finančných inštrumentov, ktoré sú uvedené v časti I časti II a v časti III prvej prílohy zákona č. 87(I)/2017 o poskytovaní investičných služieb, vykonávanie investičných činností, činnosť regulovaného trhu.

CapitalPanda | MiFID

V prvom rade je pre nás najdôležitejšia bezpečnosť klientov a ochrana ich finančných prostriedkov. Preto sa riadime smernicou MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) prijatou Európským parlamentom a Radou, ktorá reguluje finančné inštrumenty na trhoch a poskytovanie investičných služieb a aktivít.

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. má zmluvný vzťah s týmito viazanými agentmi

Sídlo spoločnosti

CapitalPanda | Our office CapitalPanda | Our office CapitalPanda | Our office
Investičné služby
 1. Prijímanie a prevod príkazov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov.

 2. Vykonanie príkazov v mene klientov.

 3. Riadenie portfólia

Pomocné služby
 1. Úschova a správa finančných nástrojov na účte klientov, vrátane úschovy a súvisiacich služieb, ako je správa peňažných prostriedkov/kolaterálov. 

 2. Devízové služby, ak sú tieto služby spojené s poskytovaním investičných služieb.

 3. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi, aby mu umožnila uskutočniť transakciu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je v transakcii zapojená Spoločnosť poskytujúca úver alebo pôžičku;

 4. Investičný výskum a finančná analýza alebo iné formy všeobecných odporúčaní týkajúcich sa transakcií s finančnými nástrojmi.

Finančné nástroje
 1. prevoditeľné cenné papiere,

 2. nástroje peňažného trhu,

 3. podiely v podnikoch kolektívneho investovania,

 4. opcie, futures, swapy, dohody o forwardových úrokových mierach a iné mimoburzové deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných opatrení, ktoré sa môžu vyrovnať fyzicky alebo finančne,

 5. opcie, futures, swapy, dohody o forwardových úrokových mierach a iné mimoburzové deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie),

 6. opcie, futures, swapy a iné mimoburzové deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu fyzicky vyrovnať za predpokladu, že sa obchodujú na regulovanom trhu a/alebo MTF,

 7. opcie, futures, swapy, forwardy a iné mimoburzové deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu fyzicky vyrovnať nie iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov, vzhľadom na to, či sa medzi iným zúčtujú alebo vyrovnajú prostredníctvom uznávaných zúčtovacích stredísk, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu,

 8. derivátové nástroje na presun kreditného rizika,

 9. finančné dohody o obchodoch na rozdiel,

 10. opcie, futures, swapy, dohody o forwardových úrokových mierach a iné mimoburzové deriváty týkajúce sa klimatických premenných, dopravných sadzieb, emisných kvót alebo miery inflácie alebo iné úradné hospodárske štatistiky, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie), ako aj iné mimoburzové deriváty týkajúce sa aktív, práv, povinností, indexov a opatrení, ktoré nie sú inak uvedené v tomto oddiele, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov vzhľadom na to, či sa medzi iným obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF, účtujú alebo vyrovnávajú prostredníctvom uznávaných zúčtovacích stredísk, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu.

Oprávnenie poskytovať cezhraničné služby do týchto štátov

Krajina Regulátor
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Sweden Finansinspektionen (FI)
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Ireland Central Bank of Ireland
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Slovakia Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Lichtestein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA)

S CapitalPanda k úspešnému obchodovaniu

Finančné trhy ponúkajú veľa investičných a obchodných príležitostí na dosiahnutie zisku. Je pre Vás svet Forexu, komodít, akcií a indexov cudzí? Naučte sa, ako s nimi obchodovať. Nečakajte, otvorte si účet a začnite obchodovať už dnes.

CapitalPanda | Bezpečnosť
Bezpečnosť

Úschova a správa finančných prostriedkov na účte klientov, vrátane súvisiacich služieb, ako je bezpečnosť Vašich peňazí je pre nás prvoradou záležitosťou.

CapitalPanda | Regulácia
Regulácia

Sme registrovaná obchodná značka spoločnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd., ktorá je cyperskou investičnou spoločnosťou (CIF), je regulovaná Cyperskou komisiou (CySEC), s CIF licenciou číslo 274/15.