ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Αν ο πελάτης ενδιαφέρεται για μια πιθανότητα δημιουργίας λογαριασμού για την εμπορική (ιδιωτική) επιχείρησή του η άλλον τύπο αντικειμένου επιχείρησης, θα πρέπει να αποδείξει ή να υποβάλει έγγραφα, τα οποία θα επιδεικνύουν τα ακόλουθα στοιχεία (Ένα έγγραφο μπορεί να επιδεικνύει περισσότερα στοιχεία ταυτόχρονα):

 • Αριθμός καταχώρησης της εταιρείας

 • Καταχωρημένο όνομα εταιρείας και επαγγελματικό όνομα (αν διαφέρει από το καταχωρημένο όνομα)

 • Έδρα της εταιρείας και γραφεία, αν διαφέρουν από την καταχωρημένη έδρα

 • Διευθυντές, προϊστάμενοι ή άλλα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας

 • Εταιρική απόφαση σχετικά με τον ορισμό αντιπροσώπου, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση σε λογαριασμό

 • Η απόφαση της εταιρείας για άνοιγμα λογαριασμού

 • Κατάλογος πραγματικών δικαιούχων της εταιρείας, με εξαίρεση των δημοσίων εταιρειών συναλλαγών με έδρα την ευρωπαϊκά ρυθμιζόμενη αγορά ή τρίτη αγορά με ισότιμες απαιτήσεις σχετικά με τη γνωστοποίηση και τη διαφάνεια

 • Κατάλογος καταχωρημένων ιδιοκτητών, οι οποίοι ενεργούν ως αντιπρόσωποι των εταιρειών (προτεινόμενοι) των ιδιοκτητών.

Είναι απαραίτητη η παροχή πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων όλων των εγγράφων τα οποία επιδεικνύουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος εταιρικών εγγράφων τα οποία απαιτούνται για το άνοιγμα επαγγελματικού λογαριασμού:

 • Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό

 • Πιστοποιητικό σύστασης

 • Πιστοποιητικό μετόχων

 • Πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματείας

 • Πιστοποιητικό καταχωρημένης διεύθυνσης – η έδρα της εταιρείας

 • Λογαριασμός υπηρεσίας κοινής ωφέλειας (εντός των τελευταίων 6 μηνών)

 • Αντίγραφο διαβατηρίου ΟΛΩΝ των μετόχων και του διευθυντή

 • Λογαριασμός υπηρεσίας κοινής ωφέλειας της προσωπικής διεύθυνσης ΟΛΩΝ των μετόχων/διευθυντών

 • Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβεβαιώνει την απόφαση της Εταιρείας σχετικά με τον ορισμό ενός αντιπροσώπου ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση σε λογαριασμό και να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας

 • Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβεβαιώνει την απόφαση της Εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ:

 • Απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο

 • Υπόμνημα συνεργασίας

 • Νομικές καταστάσεις

 • Κοινωνική σύμβαση

 • Η φόρμα της απόφασης του ορισμού ενός αντιπροσώπου ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση σε λογαριασμό

 • Η φόρμα της απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού

Για το άτομο, που θα χρησιμοποιεί τον λογαριασμό για λογαριασμό της εταιρείας, θα πρέπει να παρασχεθούν τα ακόλουθα:

 • Πληρεξούσιο

 • Αντίγραφο διαβατηρίου του ατόμου

 • Αποδεικτικό κατοικίας

Σημείωση: Υπό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (EU) 2016/679 και Οδηγία 2014/65/EU – MiFID II), η Εταιρεία θα διατηρεί αρχεία που θα περιέχουν προσωπικά δεδομένα πελατών, πληροφορίες συναλλαγών, έγγραφα ανοίγματος λογαριασμών, επικοινωνίες και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τον πελάτη για τουλάχιστον 5 (πέντε) έτη, μετά τη λήξη της επαγγελματικής σχέσης με τον πελάτη. Όπου ζητούνται από την Αρμόδια Αρχή (η ΕΚΚ), εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά από την εθνική νομοθεσία, για μια πρόσθετη περίοδο έως 7 (επτά) ετών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος με τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία απαιτούνται προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του πελάτη και για την επαλήθευση της ταυτότητας και της κατοικίας σας.

Αποδεικτικό Ταυτότητας – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα ταυτοποίησης

 • Διαβατήριο – η σελίδα με φωτογραφία (να φαίνονται ευκρινώς οι γραμμές MRZ)

 • Δελτίο Ταυτότητας – και οι δύο όψεις (να φαίνονται ευκρινώς οι γραμμές MRZ)

 • Δίπλωμα οδήγησης – και οι δύο όψεις.

Ένα αντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Πλήρες όνομα (ίδιο με αυτό που αναγράφεται στο διαβατήριο/δελτίο ταυτότητας)

 • Ημερομηνία γέννησης (ίδια με αυτή που αναγράφεται στο διαβατήριο/δελτίο ταυτότητας)

 • Το έγγραφο ταυτότητας πρέπει να είναι έγκυρο.

* Η διεύθυνση στο έγγραφο ταυτότητας μπορεί να μην είναι η ίδια με τη διευθύνση που δηλώθηκε κατά την εγγραφή.

Σύμφωνα με τον Νόμο 188(I)/2007, όπως τροποποιείται κατά καιρούς, για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Παράγραφος 66(2): “Απαγορεύεται στις υπόχρεες οντότητες να ανοίγουν ή να τηρούν ανώνυμους ή αριθμημένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς σε ονόματα άλλα από αυτά που αναφέρονται σε επίσημα έγγραφα ταυτότητας.”

Επομένως, παρακαλείστε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας με ακριβή στοιχεία, τα οποία αντιστοιχούν στα στοιχεία στα έγγραφα ταυτότητας και τα έγγραφα κατοικίας σας.

Αποδεικτικό Κατοικίας – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Απαιτούμε αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα: Ένα ευκρινές αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα, το οποίο έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών, που περιλαμβάνει τη διεύθυνση κατοικίας, το πλήρες όνομα και την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου:

 • Λογαριασμός υπηρεσίας κοινής ωφέλειας (σταθερή τηλεφωνία, ύδρευση, εταιρεία ηλεκτρισμού, φυσικό αέριο, διαδίκτυο, διαχείριση απορριμμάτων κ. λπ.)

 • Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού

 • Οποιοδήποτε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από κρατική υπηρεσία

 • Μισθωτήριο συμβόλαιο, με τη συνοδεία απόδειξης

Ένα αντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Πλήρες όνομα (ίδιο με αυτό που αναγράφεται στο διαβατήριο/δελτίο ταυτότητας)

 • Διεύθυνση (ίδια με αυτή που αναγράφεται στο διαβατήριο/δελτίο ταυτότητας)

 • Ημερομηνία (το έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός 6 μηνών).

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ

 • Ασφάλεια (ασφάλεια αυτοκινήτου, κ. λπ.)

 • Τιμολόγιο (κινητή τηλεφωνία)

 • Χειρόγραφα έγγραφα.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η BCM Begin Capital Markets CY Ltd (εφεξής “BCM”) διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί επιπλέον πληροφορίες/έγγραφα, αν χρειάζεται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση του λογαριασμού συναλλαγών σας. Σε αυτή την περίπτωση, ένας υπάλληλος της BCM Markets θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο και Οδηγία: “Ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο ολοκληρώνεται η επαλήθευση της ταυτότητας ενός πελάτη/πραγματικού δικαιούχου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την αρχική επικοινωνία.” “Όπου η επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη/πραγματικού δικαιούχου δεν έχει ολοκληρωθεί στο προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο των 15 ημερών, η έναρξη μιας επαγγελματικής συνεργασίας πρέπει να λήγει στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας και όλα τα ποσά που κατατέθηκαν πρέπει να επιστρέφονται στον πελάτη/πραγματικό δικαιούχο, στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο προήλθαν. Η διαδικασία της επιστροφής των χρημάτων πρέπει να ολοκληρώνεται άμεσα, ασχέτως αν ο πελάτης έχει ζητήσει ή όχι την επιστροφή των χρημάτων.”

Διαδικασία για την ενεργοποίηση του πελάτη:

Λάβετε υπόψη ότι ο λογαριασμός σας θα είναι έτοιμος για συναλλαγές μόνο, αν έχει ενεργοποιηθεί (έχουν παρασχεθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα) και χρηματοδοτηθεί. Δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές, αν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι μηδενικό.

Σημείωση: Υπό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (EU) 2016/679 και Οδηγία 2014/65/EU – MiFID II), η Εταιρεία θα διατηρεί αρχεία που θα περιέχουν προσωπικά δεδομένα, πληροφορίες συναλλαγών, έγγραφα ανοίγματος λογαριασμών, επικοινωνίες και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τον πελάτη για τουλάχιστον 5 (πέντε) έτη, μετά τη λήξη της επαγγελματικής σχέσης με τον πελάτη. Όπου απαιτείται από την Αρμόδια Αρχή (η ΕΚΚ), εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά από την εθνική νομοθεσία, για μια πρόσθετη περίοδο 7 (επτά) ετών.

ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αν ο πελάτης ζει με την οικογένειά του και δεν μπορεί να στείλει αποδεικτικό κατοικίας στο όνομά του, θα του ζητήσουμε να στείλει τα ακόλουθα έγγραφα από το μέλος οικογένειας (μητέρα, πατέρας και σύζυγος):

 • Δελτίο ταυτότητας

 • Αποδεικτικό κατοικίας

 • σε περίπτωση μητέρας/πατέρα, χρειαζόμαστε πιστοποιητικό γέννησης του πελάτη

 • σε περίπτωση συζύγου, χρειαζόμαστε πιστοποιητικό γάμου.

Σημειώστε ότι, η εταιρεία δεν αποδέχεται πληρωμες απο τριτα άτομα.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Για συμμόρφωση με τις οδηγίες και κανονισμούς AML, θα πρέπει να μας στείλετε ένα ευκρινές έγχρωμο αντίγραφο της μπροστινής και πίσω όψης της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, την οποία χρησιμοποιείτε για καταθέσεις στον λογαριασμό συναλλαγών σας, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την προέλευση των κεφαλαίων.

Τα στοιχεία, τα οποία πρέπει να είναι εμφανή στο σαρωμένο αντίγραφο, είναι τα ακόλουθα:

 • όνομα του κατόχου της κάρτας

 • ημερομηνία λήξης της κάρτας

 • υπογραφή στην πίσω πλευρά της κάρτας

 • τα πρώτα 4 και τα τελευταία 4 ψηφία του αριθμού της κάρτας (για την ασφάλεια των κεφαλαίων σας, συστήνουμε να καλύψετε τα μεσαία 8 ψηφία του αριθμού της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, καθώς και τον κωδικό CVV2 στην πίσω πλευρά της κάρτας σας)

Από τους πελάτες με υψηλή δραστηριότητα στον λογαριασμό συναλλαγών τους (λογαριασμός) θα ζητηθεί να στείλουν Δήλωση Καταθέσεων.

Σημειώστε ότι, δεν απαιτείται σαρωμένο αντίγραφο της μπροστινής και πίσω όψης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σας, αν πραγματοποιείτε καταθέσεις μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να μας παρέχετε ένα αντίγραφο της απόδειξης εμβάσματος/SWIFT.