🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Obchodování je riskantní a celá vaše investice může být ohrožena

CapitalPanda | Dokumenty

Dokumenty

Chcete si otevřít osobní nebo firemní účet? Níže najdete všechny důležité informace o potřebných dokumentech, které vám pomohou s rychlou a bezproblémovou registrací.

Firemní účet

V případě, že má klient zájem založit si účet pro svou živnost, firmu nebo jiný typ podnikatelského subjektu, je třeba doložit dokumenty, které prokazují následující skutečnosti (jeden dokument může prokazovat více skutečností najednou)

 • číslo společnosti v rejstříku;

 • registrované jméno společnosti a obchodní jméno (pokud je jiné než registrované jméno);

 • sídlo společnosti a místa výkonu činnosti, pokud jsou jiná než sídlo společnosti;

 • členové představenstva, jednatelé nebo jiní jednotlivci, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti;

 • rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu.

 • rozhodnutí společnosti o otevření účtu.

 • seznam konečných vlastníků společnosti, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které jsou umístěny na evropském regulovaném trhu nebo třetím trhu se stejnými požadavky  na zveřejňování a transparentnost;

 • seznam registrovaných vlastníků, kteří vystupují jako zástupci vlastníků společnosti.

Je třeba doručit originály nebo ověřené kopie všech dokumentů, které prokazují požadované skutečnosti.

Dokumenty pro prokázání:

 • Výpis z obchodního rejstříku;

 • Zakladatelská smlouva;

 • Stanovy;

 • Společenská smlouva;

 • Formulář rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu (příloha č.1);

 • Formulář rozhodnutí společnosti o otevření účtu (příloha č. 2). V případě, že registrovaný vlastník jedná jako zástupce konečných vlastníků, je nutná:

  • kopie smlouvy o zastoupení

  • POI a POR následujících osob:

   • zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu;

   • koneční vlastníci;

   • zástupce vlastníků 

Poznámka: Podle platného regulačního rámce (všeobecné nařízení o ochraně údajů (EÚ) 2016/679 a směrnice

 2014/65 / EÚ - MiFID II) bude společnost vést záznamy obsahující osobní údaje klienta, obchodní informace, dokumenty týkající se otevření účtu, komunikaci a cokoliv dalšího, co se týká klienta nejméně 5 (pět) let po ukončení obchodního vztahu s klientem. Pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak, je na žádost příslušného orgánu (CySEC)  až po dobu 7 (sedmi) let.

Osobní účet

Dokumenty potřebné pro registraci klienta

Před aktivací účtu  klienta je třeba, aby klient dodal doklady za účelem ověření jeho identity a bydliště.

Doklad totožnosti - ověření identity klienta

Kopie jednoho z následujících identifikačních dokladů

 • Cestovní pas – dvoustrana s fotkou (MRZ řádky dobře viditelné);

 • Občanský průkaz – oboustranně (MRZ řádky dobře viditelné);

 • Řidičský průkaz – oboustranně.

Kopie musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení;

 • Datum narození;

 • Datum expirace, musí být platný.

* Adresa na OP nemusí být shodná s adresou uvedenou při registraci

Podle zákona 188 (I) / 2007 v platném znění, Předcházení praní peněz a financování terorismu, § 66 odst. 2: „Je zakázáno, aby osoby provádějící finanční nebo jiné obchodní činnosti otevíraly nebo udržovaly anonymní nebo číslované účty nebo účty v jiných měnách, než jsou uvedeny v úředních dokladech totožnosti. “

Proto vás žádáme, abyste svou registraci doplnili přesnými informacemi, které odpovídají údajům ve vašich dokladech totožnosti a dokladech o pobytu.

Doklad o pobytu – OVĚŘENÍ POBYTU KLIENTA

Dokument potvrzující adresu – ověření bydliště klienta

Účelem ověření bydliště je získat adresu, kde se klient obvykle zdržuje, která se nemusí shodovat s adresou trvalého bydliště. Proto je nutná například faktura za elektřinu, protože předpokladem je, že tam kde platí klient elektřinu se také skutečně zdržuje.

Požadujeme kopii jednoho z následujících dokladů:

 • účet nebo faktura za služby: elektřina, plyn, voda, smetí;

 • faktura za internet;

 • faktura za pevnou linku;

 • výpis (bankovní a nebo kreditní karty);

 • smlouva o pronájmu nebo účet za pronájem;

 • státní potvrzení bydliště;

 • hypoteční úvěr;

 • oficiální list (policie, velvyslanectví, městský úřad, daňový doklad, volební list, doklad ze státní sociální pojišťovny).

Kopie musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení;

 • Adresa;

 • Datum (dokument nesmí být starší jak 6 měsíců).

Následující dokumenty nebudou akceptované:

 • pojištění (Aegon, důvěry, pojištění vozidla atd.);

 • faktura za mobilní služby;

 • ručně psané dokumenty.

Postup při aktivaci klienta:

Oddělení klientské podpory zkontroluje a odsouhlasí dokumenty klienta a následně aktivuje obchodní účet pro obchodování.

 

Upozorňujeme, že společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd (dále jen "BCM") si vyhrazuje právo vyžadovat v případě potřeby další informace nebo dokumentaci, aby se dokončila aktivace Vašeho obchodního účtu. V takovém případě vás bude kontaktovat pracovník BCM.

Podle příslušného zákona a směrnice: „Kumulativní čas, ve kterém se dokončí ověření totožnosti zákazníka / skutečného vlastníka, nesmí překročit 15 dnů od prvního kontaktu.“ „Pokud ověření totožnosti zákazníka / skutečného vlastníka nebylo dokončeno ve stanoveném časovém rámci 15 dní, je třeba ukončit zahájení obchodního vztahu ke dni uplynutí lhůty a vrátit zákazníkovi  / skutečnému vlastníkovi všechny vložené prostředky, na stejný bankovní účet, ze kterého pochází. Postup vrácení finančních prostředků musí být proveden okamžitě, bez ohledu na to, zda zákazník požádal o vrácení svých finančních prostředků.“

Poznámka: Podle platného regulačního rámce (obecné nařízení o ochraně údajů (EÚ) 2016/679 a směrnice 2014/65 / EÚ - MiFID II) bude společnost vést záznamy obsahující osobní údaje klienta, obchodní informace, dokumenty týkající se otevření účtu, komunikaci a cokoliv, co se týká klienta nejméně 5 (pět) let po ukončení obchodního vztahu s klientem. Pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak, je na žádost příslušného orgánu (CySEC)  až po dobu 7 (sedmi) let.

Jiné dokumenty

V případě, že klient bydlí s rodinou a nemůže zaslat doklad o bydlišti svým jménem bude vyzván , aby zaslal následující dokumenty od člena rodiny (matka, otec, manželka, manžel):

 • Doklad totožnosti;

 • Dokument potvrzující adresu;

 • V případě, že se jedná o matku / otce, budeme požadovat rodný list klienta;

 • V případě, že se jedná o manželku / manžela, budeme požadovat oddací list.

Kreditní karta

Aby se zabránilo podvodům s kreditními kartami, vyžadujeme od klientů kopii kreditní karty.

Kopie musí obsahovať:

 • Jméno držitele,

 • První 4 číslice a poslední 4 číslice čísla kreditní karty;

 • Datum platnosti (stále platná);

 • Podpis držitele (začerněte CVV2 kód).

 

Klienti, kteří mají vysokou aktivitu na kreditní kartě budou požádáni, aby zaslali DOD (Potvrzení o vkladu / výpis z účtu).

 

Upozorňujeme, že pokud budete pokračovat vkladem prostřednictvím bezhotovostního převodu, nebude vyžadována naskenovaná kopie přední a zadní strany vaší kreditní / debetní karty. V takovém případě jste povinni poskytnout nám kopii dokladu o převodu / SWIFT.