FIREMNÍ ÚČET

V případě, ve kterém klient projeví zájem o možnosti zřízení obchodního účtu pro svůj vlastní podnik, společnost nebo jiný typ podnikatelského subjektu, klient musí prokázat nebo předložit doklady, které prokazují následující skutečnosti(Jeden dokument může prokázat více skutečností současně):

 • Registrační číslo společnosti;

 • Název společnosti a obchodní jméno (pokud se liší od zapsaného názvu);

 • Sídlo společnosti a místo podnikání, liší-li se od sídla;

 • Ředitelé, manažeři či jiné osoby, které jsou oprávněni jednat jménem společnosti;

 • Rozhodnutí společnosti o jmenování zástupce, který je oprávněn získat přístup k účtu;

 • Rozhodnutí společnosti otevřít účet;

 • Seznam skutečných vlastníků společnosti, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které jsou umístěny na Evropském regulovaném trhu nebo jiném trhu s rovnocennými požadavky na zveřejňování a průhlednost;

 • Seznam registrovaných majitelů, kteří jednají jako zástupci vlastníků společnosti.

 Je třeba dodat originály nebo ověřené kopie všech dokumentů, které dokládají požadované skutečnosti.

DOKLADY, KTERÉ MÁTE PROKÁZAT:

 • Výpis z obchodního rejstříku;

 • Zakladatelská smlouva;

 • Stanovy;

 • Společenská smlouva;

 • Dokument o rozhodnutí o jmenování zástupce, který je oprávněn k přístupu účtu (příloha 1);

 • Dokument o rozhodnutí o otevření účtu (příloha č. 2).

V případě, ve kterém registrovaný vlastník vystupuje jako zástupce ostatních vlastníků, je potřeba předložit tyto dokumenty:

DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO REGISTRACI KLIENTŮ

Před aktivací jakéhokoliv klientského účtu je nutné, aby nám klienti zaslali dokumenty v souladu s politikou společnosti o ověření totožnosti a pobytu našich klientů.

POI – OVĚŘENÍ KLIENTŮ

Kopie jednoho z následujících identifikačních dokladů:

 • Pas – obě strany s fotografií (dobrá viditelnost MRZ linek);

 • Občanský průkaz – obě strany (dobrá viditelnost MRZ linek);

 • Řidičský průkaz – obě strany.

Ujistěte se prosím, že Vámi poskytnutý dokument obsahuje čitelné následující údaje:

 • Celé jméno,

 • Datum narození,

 • Datum vypršení musí platit,

 • rodné číslo,

 • podpis,

 • státní příslušnost,

 • vydávající orgán,

 • datum platnosti (nemá-li dokument datum platnosti, pak alespoň datum jeho vydání),

 • strojově čitelný kód (obsahuje-li jej dokument).

* Adresa na identifikačních dokumentech nemusí být shodná s tou, kterou klient zadá při registraci

POR – OVĚŘENÍ KLIENTOVA BYDLIŠTĚ

Ověření bydliště má za úkol získat adresu, kde se klient obvykle zdržuje, ale které se nemusí shodovat s trvalou adresou klienta. To je důvod, proč je potřeba prokázat účet za energie (například za elektřinu), protože předpokládáme, že místo kde klient platí elektřinu je místo, kde se skutečně zdržuje.

Požadujeme kopii jednoho z těchto dokladů:

 • Účet nebo faktura za veřejné služby: elektřina, plyn, voda, odpad;

 • Faktura za internet;

 • Faktura za pevnou linku;

 • Výpis (bankovního účtu nebo kreditní karty);

 • Smlouva o nájmu nebo účet za pronájem;

 • Vládní potvrzení o trvalém pobytu;

 • Hypotéka;

 • Oficiální dopis (policie, velvyslanectví, obce, daňový doklad, volební certifikát, doklad o sociálním pojištění).

Kopie musí obsahovat:

 • Celé jméno

 • Adresu

 • Datum (doklad nesmí být starší než 6 měsíců).

NÍŽE ZMÍNĚNÉ DOKUMENTY NEBUDOU PŘIJATY

 • Pojištění (Aegon, Dôvera, pojištění vozidel, atd.);

 • Faktura za mobilní služby (faktura za pevnou linku akceptujeme);

 • Ručně psané dokumenty.

JINÉ DOKUMENTY

V případě, že klient žije s rodinou a nemůže poslat doklad o pobytu s jeho vlastním jménem, budeme žádat o zaslání následujících dokumentů od rodinného příslušníka (matka, otec, manželka a manžel):

 • POI;

 • POR;

 • v případě, že se jedná o matku/otce, budeme požadovat klientův rodný list;

 • v případě, že se jedná o manželku/manžela, budeme požadovat oddací list.

KREDITNÍ KARTA

Aby se zabránilo podvodům s kreditními kartami, požadujeme od našich klientů kopii jejich kreditní karty.

KOPIE MUSÍ OBSAHOVAT:

 • Jméno držitele

 • První 4 číslice a poslední 4 číslice kreditní karty

 • Datum vypršení (stále platné)

 • Podpis držitele (začerněte CVV2 kód).

Klienti, kteří jsou hodně aktivní s jejich kreditní kartou (účtem) budou požádáni, aby zaslali DOD (Declaration of Deposits – Prohlášení vkladů).