🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Oznámení klientům BCM Begin Capital Markets CY Ltd (BCM) Více informací

Obchodování je riskantní a celá vaše investice může být ohrožena

CapitalPanda | Kdo jsme

Kdo jsme

CapitalPanda poskytuje klientům komplexní služby v oblasti investování. Vybrat si můžete ze široké nabídky fyzických akcí, ale i CFD nástrojů.

Licence a regulace

CySec

CapitalPanda je registrovaná obchodní značka společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd., která je kyperská investiční společnost (CIF) licencována a regulována Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) na základě licence č. 274/15.

Máme licenci na poskytování investičních a doplňkových služeb ve vztahu k jednomu z více finančních nástrojů, které jsou uvedeny v části I části II a v části III první přílohy zákona č. 87 (I) / 2017 o poskytování investičních služeb, provádění investičních činností, činnosti regulovaného trhu.

CapitalPanda | MiFID

V první řadě je pro nás nejdůležitější bezpečnost klientů a ochrana jejich finančních prostředků. Proto se řídíme směrnicí MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) přijatého Evropským parlamentem a Radou, která reguluje finanční nástroje na trzích a poskytování investičních služeb a aktivit.

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. má smluvní vztah s těmito vázanými agenty

Sídlo společnosti

CapitalPanda | Our office CapitalPanda | Our office CapitalPanda | Our office
Investiční služby
 1. Přijímání a převody pokynů vztahujících se na jeden nebo více finančních nástrojů.

 2. Provádění pokynů jménem klientů.

 3. Správa portfolia

Doplňkové služby
 1. Úschova a správa finančních nástrojů na účtech klientů, včetně úschovy a souvisejících služeb, jako je správa peněžních prostředků / kolaterálů.

 2. Devizové služby, pokud jsou tyto služby spojené s poskytováním investičních služeb.

 3. Poskytování úvěrů nebo půjček investorovi, aby mu umožnil uskutečnit transakci s jedním nebo více finančními nástroji, pokud je do transakce zapojena společnost poskytující úvěr nebo půjčku;

 4. Investiční průzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se transakcí s finančními nástroji.

Finanční nástroje
 1. převoditelné cenné papíry,

 2. nástroje peněžního trhu,

 3. podíly v podnicích kolektivního investování,

 4. opce, futures, swapy, dohody o forwardových úrokových sazbách a jiné OTC deriváty týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiných derivátových nástrojů, finančních indexů nebo finančních opatření, která se mohou vyrovnat fyzicky nebo finančně,

 5. opce, futures, swapy, dohody o forwardových úrokových sazbách a jiné OTC deriváty týkající se komodit, které se musí vyrovnat v hotovosti na opci jedné ze stran (z jiného důvodu než z důvodu platební neschopnosti nebo jiné události mající za následek ukončení),

 6. opce, futures, swapy a jiné OTC deriváty týkající se komodit, které se mohou fyzicky vyrovnat za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu a / nebo MTF,

 7. opce, futures, swapy, forwardy a jiné OTC deriváty týkající se komodit, které se mohou fyzicky vyrovnat ne jiným způsobem, než jak je uvedeno v předchozím odstavci a neslouží pro obchodní účely, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, vzhledem k tomu, zda jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k úhradě,

 8. derivátové nástroje pro přesun kreditního rizika,

 9. finanční dohody o obchodech na rozdíl,

 10. opce, futures, swapy, dohody o forwardových úrokových sazbách a jiné OTC deriváty týkající se klimatických proměnných, dopravních sazeb, povolenek nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistik, které se musí vyrovnat v hotovosti, nebo se mohou vyrovnat v hotovosti na opci jedné ze stran (jinak než z důvodu platební neschopnosti nebo jiné události mající za následek ukončení), jakož i jiné OTC deriváty týkající se majetku, práv, povinností, indexů a opatření, která nejsou jinak uvedeny v tomto oddíle, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů vzhledem k tomu, zda jsou mimo jiné obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, účtují nebo vyrovnávají prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k úhradě.

Oprávnění poskytovat přeshraniční služby do těchto států

Země Regulátor
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Sweden Finansinspektionen (FI)
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Ireland Central Bank of Ireland
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Slovakia Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Lichtestein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA)

S CapitalPanda k úspěšnému obchodování

Finanční trhy nabízejí mnoho investičních a obchodních příležitostí k dosažení zisku. Je pro Vás svět Forexu, komodit, akcií a indexů cizí? Naučte se, jak s nimi obchodovat. Nečekejte, otevřete si účet a začněte obchodovat už dnes.

CapitalPanda | Bezpečnost
Bezpečnost

Úschova a správa finančních prostředků na účtech klientů, včetně souvisejících služeb, jako je bezpečnost Vašich peněz je pro nás přední záležitostí.

CapitalPanda | Regulace
Regulace

Jsme registrovaná obchodní značka společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd., která je kyperskou investiční společností (CIF), je regulována Kyperskou komisí (CySEC), s CIF licencí číslo 274/15.